eligibility

explainer

For the most effective journey, please log in or register. As a logged in user you will automatically see the programmes your school/organisation is eligible to access.

FAW BE. Football

The Be Football Schools Programme is delivered in partnership between the Youth Sport Trust and FA Wales. Its aim is to increase girls’ participation in football, which falls between the ages of 11-16, and improve perception of girls’ football by removing social barriers and sharing the positive values of football.

Description

FAW BE. Football Schools Programme – ‘Developing life skills and leadership through football’.


The FAW Be Football Schools Programme is delivered in partnership between the Youth Sport Trust and FA Wales. Its aim is to increase girls’ participation in football, which falls between the ages of 11-16, and improve perception of girls’ football by removing social barriers and sharing the positive values of football.


Secondary Schools from across Wales are invited to apply for a place on the programme for academic year 2023/24.

The programme provides live virtual and in-person training for teachers to equip them with the tools and knowledge to

· create an engaging curriculum PE and football for girls, in line with the Welsh curriculum

· support girls to identify and develop life skills through the vehicle of girls football

· support girls to be empowered to lead football-related activity for others


The teacher's training is complimented by peer leadership training for 6 girls to become Football Influencers. They will be trained in marketing and delivering girls' football to establish a club or activity that is engaging to their peers back in school.


BE. Football Schools Programme – 'Datblygu sgiliau bywyd ac arweinyddiaeth drwy bêl-droed'


Mae'r Rhaglen Be Football Schools Programme yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth rhwng yr Youth Sport Trust a FA Wales. Ei nod yw cynyddu cyfranogiad merched mewn pêl-droed, sy'n disgyn rhwng 11-16 oed, a gwella canfyddiad o pêl-droed merched trwy gael gwared ar rwystrau cymdeithasol a rhannu gwerthoedd cadarnhaol pêl-droed.


Gwahoddir ysgolion uwchradd o bob rhan o Gymru i wneud cais am le ar y rhaglen ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Mae'r rhaglen yn darparu hyfforddiant rhithwir a phersonol byw i athrawon er mwyn eu harfogi â'r offer a'r wybodaeth i

· creu cwricwlwm deniadol Addysg Gorfforol a phêl-droed i ferched, yn unol â chwricwlwm Cymru

· Cefnogi merched i adnabod a datblygu sgiliau bywyd drwy gyfrwng pêl-droed merched

· cefnogi merched i gael eu grymuso i arwain gweithgaredd sy'n gysylltiedig â phêl-droed i eraill


Caiff hyfforddiant yr athro ei ategu gan hyfforddiant arweinyddiaeth cymheiriaid i 6 merch ddod yn Ddylanwadwyr Pêl-droed. Byddant yn cael eu hyfforddi mewn marchnata a chyflwyno pêl-droed merched i sefydlu clwb neu weithgaredd sy'n ymgysylltu â'u cyfoedion yn ôl yn yr ysgol.